ITRO-COOP d.o.o. predstavlja porodičnu firmu koja ima višegodišnju tradiciju, iskustvo u proizvodnji nameštaja za škole i  vrtiće. Odgovornim i ekonomičnim korišćenjem resursa, kvalitetnim repromaterijalima i dobavljačima, cilj nam je da isporučujemo kvalitetne proizvode koji svojom kvalitetom, zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika, kako bi stalno poboljšavali kvalitet proizvoda, preventivno delovali na smanjenje potencijalnih uticaja na životnu sredinu i rizika po bezbednosti i zdravlje na radu i pojavu događaja vezanih za mito i koruptivne radnje.

Osnov za obezbeđenje kvaliteta, sigurnosti i pouzdanost naših proizvoda predstavlja integrisani menadžment sistem (IMS) koji se zasniva na sistemu menadžmenta kvalitetom(QMS), životnom sredinom(EMS), bezbednošću i zdravljem na radu(OHSMS) i menadžmenta protiv mita(ABMS), koji predstavlja fundamentalnu osnovu za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i služi kao merilo za održivi razvoj i poboljšanja u dinamičnim uslovima na tržištu.

POLITIKA KVALITETA

ITRO-COOP d.o.o. je posvećen stalnom poboljšavanju kvaliteta proizvoda i procesa kojima se oni stvaraju koje ima za cilj kontinualno ispunjavanje potreba i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana. Primenom sistema menadžmenta kvalitetom (Quality Management System -QMS), želimo da osiguramo ispunjenje sledećih ciljeva:

 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom je trajno opredeljenje rukovodstva i integralni deo strateškog opredeljenja preduzeća.
 • Svi poslovni procesi biće orijentisani na isporuku kvalitetnog proizvoda koji zadovoljavaju usaglašene zahteve korisnika, zakonske i tehničke propise uz rentabilan i efikasan rad u ugovorenim rokovima.
 • Svi zaposleni su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos, a rukovodstvo je obavezno da podstiče i učestvuje u programima i zadacima za unapređenje učinka i kvaliteta svakog poslovnog procesa i da stvara uslove za povećanje zadovoljstva zaposlenih i drugih zainteresovanih strana.
 • Ciljevi i planovi rada su osnov na kome zaposleni imaju priliku da ostvare svoju kreativnost i inovativnost u realizaciji procesa i stvaranju kvalitetnih proizvoda i dodatnih vrednosti za korisnike
 • Obrazovanje i inoviranje znanja je osnov za primenu novih tehnologija i razvoj sistema menadžmenta kvalitetom.
 • Razvojem partnerskih odnosa i efikasnih komunikacija sa korisnicima, isporučiocima i društvenom zajednicom želimo da unapredimo kvalitet našeg rada i kvalitet proizvoda koje isporučujemo našim korisnicima.
 • Blagovremeno identifikacija i tretman rizika koji mogu uticati na ostvarenje planiranih i očekivanih rezultata, u cilju smanjenja negativni efekti na najmanju moguću meru i maksimalno se iskoriste prilike kada se pojave

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ITRO-COOP d.o.o. je posvećen stalnom poboljšavanju učinaka preduzeća na zaštiti i prevenciji zagađenja zaštite životne sredine. Primenom sistema menadžmenta životnom (Environment Management System -EMS), želimo da osiguramo ispunjenje sledećih ciljeva:

 • Svi poslovni procesi biće orijentisani na ispunjenju tehničkih i zakonskih propisa i zahteva drugih zainteresovanih strana sa kojima se organizacija saglasila u pogledu zaštiti životne sredine
 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta životnom sredine je trajno opredeljenje rukovodstva i integralni deo strateškog opredeljenja preduzeća
 • Preventivno delovanje i briga za očuvanje životne sredine je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja. Svi zaposleni su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos, a rukovodstvo je obavezno da podstiče i učestvuje u programima i zadacima zaštite životne sredine
 • Identifikacija i tretman rizika sistema menadžmenta zaštitom životne sredine u radi stvaranja osnova za minimiziranje ili eliminisanje rizika i za iskorišćenje potencijalnih prilika sa ciljem proaktivnog delovanja i poboljšavanja procesa i učinaka na zaštiti životne sredine.
 • Obrazovanje i inoviranje znanja je stalni proces za podizanje nivoa svesti i posvećenosti rukovodstva i svih zaposlenih za odgovorno postupanje i prevenciju zagađenja životne sredine.
 • Primena propisanih mera štednje resursa i energije, smanjenja upotrebe štetnih materija i pravilnog postupanja sa otpadom je zajednička obaveza preduzeća, zaposlenih i  angažovanih isporučilaca
 • Efikasna komunikacija i razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju unapređenja zaštite životne sredine je od suštinske važnosti, zbog čega svi treba da pruže aktivan, kreativan i preventivan doprinos primeni mera prevencije i zaštite životne sredine

 

 

 POLITIKA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

ITRO-COOP d.o.o. je posvećen stvaranju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom.  Primenom sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (Occupational Health And Safety Management System-OHSMS),  želimo da osiguramo ispunjenje sledećih ciljeva:

 • Identifikovanje i procenjivanje potencijalnih rizika za sve radne aktivnosti i uspostavljanje mera i aktivnosti za otklanjanje rizika ili sprovođenja rizika na minimalnu meru,
 • Ispunjenje zakona, propisa, tehničkih standarda i zahteva drugih zainteresovanih strana sa kojima se organizacija saglasila u pogledu upravljanja rizicima po bezbednost i zdravlje na radu.
 • Razvoj i unapređenje bezbednosne kulture sa ciljem stvaranja okruženja u kome smo svi odgovorni za svoju, kao i za bezbednost svojih kolega.
 • Podizanje kvaliteta radnog okruženja kroz sprovođenje odgovarajućih programa obrazovanja i obuka zaposlenih,
 • Identifikacija i tretman rizika sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu radi stvaranja osnov za minimiziranje ili eliminisanje rizika i za iskorišćenje potencijalnih prilika sa ciljem proaktivnog delovanja i poboljšavanja procesa i učinaka na zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih, podizvođača i posetioca preduzeća .
 • Konsultovanje i učestvovanje radnika i njihovih predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu u donošenju odluka o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Efikasna komunikaciji sa partnerima, podizvođačima i zaposlenima po svim pitanjima značajnim za preduzimanje preventivnih i propisanih mera zaštite
 • Praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa kao i štete na opremi;
 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu je trajno opredeljenje rukovodstva i integralni deo strateškog opredeljenja preduzeća

POLITIKA PROTIV MITA

ITRO-COOP d.o.o. je posvećen najvišim pravnim, etičkim i moralnim standardima, koji su utvrđeni Kodeksom poslovne etike i ponašanja i kontinualnom poštovanju svih zakonskih zahteva iz oblasti podmićivanja i korupcije. ITRO-COOP d.o.o. ne toleriše bilo kakav oblik podmićivanja i koruptivnih radnji. Primenom sistema menadžmenta protiv mita (Anty Bribery Management System-ABMS), želimo da osiguramo ispunjenje sledećih ciljeva:

 • Svim zaposlenima i svima onima koji postupaju u ime kompanije ITRO-COOP d.o.o. strogo je zabranjeno nuđenje, plaćanje, traženje ili primanje mita.
 • Kontinualna analiza i ocena rizika u vezi sa mitom i korupcijom i definisanje planova za upravljanje, kontrolu i smanjenje rizika i primena finansijskih i komercijalnih kontrola kako bi se umanjio rizik od pojave mita i koruptivnih radnji.
 • Planiranje i realizacija obuka svih relevantnih zaposlenih i drugih ključnih zainteresovanih strana u skladu sa njihovim aktivnostima i povezanim rizicima u vezi sa mitom i korupcijom.
 • Prepoznavanje problematičnih područja i izbegavanje zabranjenog ponašanja, sa ciljem pravovremenog reagovanja kako bi preduzeće i njeni zaposleni bili zaštićeni od zakonskih posledica i narušavanja ugleda usled povezanosti sa mitom i korupcijom.
 • Sprovođenje Due Diligence provera svojih zaposlenih i poslovnih saradnika u situacijama koje su povezane sa povišenim rizikom od mita u cilju sticanja razumnog uverenja zaposleni i/ili poslovni saradnik ne obavlja plaćanja u koruptivne svrhe i da je poslovni odnos legitiman i legalan.
 • Svi pojedinci (od radnika do najvišeg rukovodstva) se podstiču i od njih se očekuje da prijave situaciju koja izaziva zabrinutost u vezi sa mitom i korupcijom, o bilo kom pitanju ili sumnji na zloupotrebu, u najranijoj mogućoj fazi. Nijedan zaposleni ili eksterna strana neće pretrpeti gubitak položaja, kaznu ili druge štetne posledice u znak odmazde zbog prijavljenog prekršaja ili odbijanja da plati ili primi mito ili da učestvuje u drugim nedozvoljenim radnjama.
 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu je trajno opredeljenje rukovodstva i integralni deo strateškog opredeljenja preduzeća.
 • Svaka pojava neusklađenosti sa ovom politikom, predstavlja disciplinski prekršaj i podleže prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti prema zakonskoj regulativi.

Za razvoj i unapređenje poslovnih procesa, kvaliteta proizvoda, zadovoljstva korisnika, ispunjenja zahteva, potreba i očekivanja zainteresovanih strana i učinaka na zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu ITRO-COOP d.o.o. razvija, primenjuje održava i poboljšava integrisani menadžment sistem IMS / QMS-EMS-OHSMS-ABMS u skladu sa ugrađenom dobrom tržišnom praksom prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 37001

Arilje, 07.11.2020.                                                                                                              Nikola Jovanović, Direktor