ITRO-COOP d.o.o. predstavlja porodičnu firmu koja ima višegodišnju tradiciju, iskustvo u proizvodnji nameštaja za škole i  vrtiće.

Osnovni princip našeg rada je da korisnicima isporučimo savremen i pouzdan proizvod, izrađen u skladu sa zahtevima, potrebama i očekivanjima koji u potpunosti zadovljava nameravanu upotrebu i funkcionalnost pri korišćenji.

Odgovornim i ekonomičnim korišćenjem resursa, kvalitetnim dobavljačima i repromaterijalima, cilj nam je da isporučujemo kvalitetne proizvode koji svojom kvalitetom, zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika, kako bi stalno poboljšavali kvalitet proizvoda i preventivno delovali na smanjenje potencijalnih uticaja na životnu sredinu i rizika bezbednosti i zdravlje na radu.

Politika integrisanog menadžment sistema, kao osnova poslovne politike  ITRO-COOP d.o.o. zasniva se na sledećim elementima:

a  Dizajniranje i proizvodnja  nameštaja koji je izrađen u skladu sa zahtevima korisnika, zakonskim propisima, zahtevima standarda i tehničkih propisa.

a  Razvoju partnerskih odnosa sa korisnicima i dobavljačima u uz ostvarenje obostrane dobiti.

a  Efikasno i efektivno upravljanje procesima uz bolje korišćenje svih resursa, sniženje troškova, prevenciju greške i poštovanje rokova.

a  Identifikacija rizika po poslovanje i primena preventivnih mera za smanjenje i minimiziranje njihovih uticaja na zadovoljstvo korisnika i održivo poslovanje preduzeća.

a  Ciljevi, planovi rada i programi su osnov na kome zaposleni imaju priliku da ostvare svoju kreativnost i inovativnost u ostvarenju kvalitetnih proizvoda uz  smanjenja ili eliminisanja rizika poslovanja,  bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

a  Upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti koje su povezane sa aspektima životne sredine u cilju smanjenja ili sprečavanja zagađenja životne sredine sa težištem na preduzimanju mera prevencije,  stalnom poboljšavanju i kontinualnom ispunjenju zakonskih i drugih zahteva iz oblasti zaštite životne sredine.

a   Upravljanje realizaciom operativnih aktivnosti vezanih za bezbednost i zdravlje na radu u cilju smanjena ili sprečavanja povreda na radu sa težištem na preduzimanju  mera prevencije, stalnom poboljšavanju i kontinualnom ispunjenju zakonskih i drugih zahteva iz oblasti  bezbednost i zdravlje na radu.

Kvalitet,  zaštita životne sredine i  bezbednost i zdravlje na radu  je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u  preduzeću. Svi zaposleni su su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos u realizaciji  politike i ciljeva kvaliteta,  zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Da bismo postigli svoje ciljeve, ITRO-COOP d.o.o. je  uskladio  svoje poslovanje i organizaciju  sa zahtevima standarda ISO 9001:2015,  FSC-STD-40-004,  ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i dobroj tržišnoj praksi koju oni uključuju.

.                                                                                                                                               Nikola Jovanović, Direktor